Skip navigation

Informácie o ochrane údajov podľa všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“)

1. Úvod

Nižšie uvedené informácie o ochrane údajov uvedené Vám majú ľahko pochopiteľným, transparentným a jasným spôsobom vysvetliť, ako spracovávame Vaše osobné údaje, keď navštívite našu webovú lokalitu www.schmolz-bickenbach.sk. Ak máte otázky týkajúce sa týchto informácií alebo iné otázky týkajúce sa ochrany údajov v rámci našej organizácie, neváhajte kontaktovať našu zodpovednú osobu na adrese dpo(at)@schmolz-bickenbach.com.

2. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je v zmysle článku 4 ods. 7 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“) na spracúvanie Vašich osobných údajov:

SCHMOLZ + BICKENBACH Slovakia s.r.o.

Trenčianske Stankovce 3054

913 11 Trenčianske Stankovce 

Slovensko

3. Zodpovedná osoba

Spoločnosť SCHMOLZ + BICKENBACH určil zodpovednú osobu v súlade s článkom 37 GDPR. Na zodpovednú osobu spoločnosti SCHMOLZ + BICKENBACH sa môžete obrátiť prostredníctvom týchto kontaktných informácií:

dpo(at)schmolz-bickenbach.com

4. Práva dotknutých osôb; Vaše práva podľa zákona o ochrane údajov

V rámci vzťahov so spoločnosťou SCHMOLZ + BICKENBACH máte podľa platných zákonov o ochrane údajov nižšie uvedené práva, pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré sa vás týkajú.

Právo na prístup: Môžete získať informácie o tom, či uchováva spoločnosť SCHMOLZ + BICKENBACH o vás osobné údaje a ak áno, aké osobné údaje uchováva spoločnosť SCHMOLZ + BICKENBACH. Spoločnosť SCHMOLZ + BICKENBACH Vám poskytne tieto informácie bezplatne.

Právo na prístup sa neuplatňuje alebo je obmedzené v prípade, kedy sprístupní poskytnutie týchto informácií dôverné informácie, napríklad informácie, ktoré podliehajú povinnosti profesionálneho tajomstva.

Právo na opravu: Ak sú informácie, ktoré o vás uchováva spoločnosť SCHMOLZ + BICKENBACH, nepresné alebo neúplné, máte kedykoľvek právo na opravu týchto údajov zo strany spoločnosti SCHMOLZ + BICKENBACH.

Právo na vymazanie: Máte právo na to, aby spoločnosť SCHMOLZ + BICKENBACH vymazala Vaše osobné údaje, ak tieto údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré boli získané, alebo ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase a Vy ste svoj súhlas odvolali. V takomto prípade je spoločnosť SCHMOLZ + BICKENBACH povinná prestať spracúvať Vaše osobné údaje a odstrániť ich zo svojich systémov IT a databáz.

Odstránenie nie je dovolené v prípade, keď

 • zákonná povinnosť stanovuje, že sa údaje nemôžu vymazať alebo sa musia spracúvať; alebo

 • spracúvanie je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania: Máte právo získať od spoločnosti SCHMOLZ + BICKENBACH obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov.

Právo na prenos údajov: Od spoločnosti SCHMOLZ + BICKENBACH máte právo získať osobné údaje, ktoré ste poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Toto právo existuje len, ak:

 • ste poskytli údaje na základe súhlasu alebo zmluvy, ktorú ste uzatvorili, a

 • ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo vzniesť námietky proti spracúvaniu: V rozsahu, v ktorom sa spracúvanie Vašich údajov zo strany spoločnosti SCHMOLZ + BICKENBACH uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu.

Všetky práva dotknutých osôb, ako sú popísané vyššie, voči spoločnosti SCHMOLZ + BICKENBACH môžete presadzovať tak, že pošlete konkrétnu žiadosť na adresu:

dpo(at)schmolz-bickenbach.com

5. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu osobných údajov

Podľa článku 77 GDPR máte právo podať sťažnosť dozornému úradu na ochranu údajov, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov porušuje zákon o ochrane údajov.

6. Použitie profilovania

Pokiaľ nie je výslovne v tomto vyhlásení o ochrane údajov vysvetlené inak, spoločnosť SCHMOLZ + BICKENBACH nepoužíva „profilovanie“. Profilovanie popisuje plne automatizované spracúvanie údajov s cieľom vyhodnotiť osobu (napr. vzhľadom na jej osobné preferencie) alebo analyzovať alebo predpovedať správanie tejto osoby.

7. Spracúvanie Vašich údajov v súboroch denníka

Keď pristupujete na našu webovú lokalitu, získame údaje, ktoré sú potrebné, čo sa týka technických pojmov, s cieľom zobraziť Vám túto webovú lokalitu. Toto zahŕňa osobné údaje, ktoré prenáša Váš prehliadač automaticky na náš server („súbory denníkov“):

 • adresa IP

 • dátum a čas Vašej žiadosti/prístupu na webovú lokalitu (alebo aplikáciu)

 • časový rozdiel od Greenwichského času (GMT)

 • obsah dopytu (informácie o tom, na ktorú konkrétnu lokalitu ste pristupovali)

 • stav prístupu/kód stavu http

 • množstvo prenesených údajov v každom prípade

 • webová lokalita, z ktorej pochádza žiadosť

 • prehliadač (informácie o prehliadači, ktorý používate)

 • operačný systém a rozhranie (operačný systém počítača, ktorý používate na prístup na webovú lokalitu)

 • jazyk a verzia softvéru prehliadača

Spracúvanie týchto osobných údajov sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Webová lokalita nemôže byť prístupná a ponúkaná používateľom bez použitia týchto údajov. Preto existuje oprávnený záujem na tom, aby sa umožnil prístup k webovej lokalite a jej používanie z technického hľadiska.

Tieto údaje získala spoločnosť PlusServer GmbH, Hohenzollernring 72, 50672 Kolín nad Rýnom, Nemecko, ktorá hostí túto webovú lokalitu a spoločnosť SCHMOLZ + BICKENBACH. Spracúvanie týchto údajov sa uskutočňuje výhradne na území Európskej únie.

Informácie o súbore denníka sa ukladajú 60 dní , a potom sa vymažú.

8. Zoznam pre tlačové správy a bulletiny

Ak sa zaregistrujete do zoznamu na odber tlačových správ spoločnosti SCHMOLZ + BICKENBACH alebo na odber nášho bulletinu a poskytnete nám svoj súhlas, uchovávame a spracovávame kontaktné informácie, ktoré ste tam poskytli na posielanie správ, na odber ktorých ste sa prihlásili. Právnym základom spracúvania údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Text súhlasu zoznamu:

Áno, súhlasím s tým, že mi bude spoločnosť SCHMOLZ + BICKENBACH posielať tlačové správy, ktoré som si objednal/-a e-mailom, a so spracúvaním osobných údajov na tento účel. Kedykoľvek sa môžem bezplatne odhlásiť na adrese ir(at)schmolz-bickenbach.com.

Text súhlasu na odber bulletinu znel:

Áno, súhlasím s tým, že mi bude spoločnosť SCHMOLZ + BICKENBACH posielať bulletin, ktorý som si objednal/-a e-mailom, a so spracúvaním osobných údajov na tento účel. Kedykoľvek sa môžem bezplatne odhlásiť z odberu bulletinu na adrese ir(at)schmolz-bickenbach.com.

Kedykoľvek sa môžete odhlásiť z odberu tlačových správ alebo bulletinu s účinnosťou do budúcnosti, čím odvoláte svoj súhlas. Odkaz na zrušenie odberu nájdete v každom e-maile, v ktorom Vám posielame tlačové správy alebo bulletin. Hneď, ako odvoláte svoj súhlas, vymažeme Vaše údaje, pokiaľ zákonné povinnosti uchovávania neustanovujú inak.

Používanie tlačových správ alebo bulletinov je úplne dobrovoľné a nevyžaduje sa na používanie webovej lokality. Majte však na pamäti, že Vám nemôžeme poslať žiadne tlačové správy ani bulletiny, ak ste nesúhlasili alebo ak ste stiahli svoj súhlas.

9. Kontaktný formulár

Na našej webovej stránke ponúkame kontaktný formulár, prostredníctvom ktorého nás môžete kontaktovať s otázkami o spoločnosti SCHMOLZ + BICKENACH a/alebo našej webovej lokalite ak máte ďalšie pripomienky a otázky. Okrem toho nám môžete poslať e-mailovú správu.

Keď nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu, uložíme údaje, ktoré nám oznámite (najmä Vašu e-mailovú adresu, meno a priezvisko a text Vašej otázky spolu s ďalšími informáciami, ktoré ste poskytli v kontaktnom formulári alebo e-mailovej správe), aby sme mohli spracovať Vašu žiadosť a odpovedať na Vaše otázky.

Spracúvanie Vašich osobných údajov sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak nám pošlete otázky, je vo Vašom vlastnom a aj v našom záujme spracúvať Vaše kontaktné údaje, aby sme mohli spracovať Váš komentár alebo požiadavku. Použitie kontaktného formulára je úplne dobrovoľné a nevyžaduje sa na používanie webovej lokality. Vašu pripomienku alebo žiadosť nemôžeme samozrejme spracovať, ak nám neposkytnete kontaktné informácie, o ktoré vás žiadame v kontaktnom formulári.

Údaje, ktoré ste nám poskytli v rámci žiadosti o informácie/kontaktnom formulári, vymažeme hneď, keď už nebudú potrebné na spracúvanie Vašej žiadosti. Údaje budú potenciálne uložené dlhšie len v rozsahu, v akom to vyžadujú zákonné povinnosti na uchovávanie, a potom budú vymazané.

10. Používanie súborov cookie

Na našej webovej lokalite používame súbory „cookie“. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré obsahujú informácie o konfigurácii, ktoré prenášajú naše webové servery do Vášho prehliadača pri prístupe na našu webovú lokalitu, a potom sa uchovávajú v počítači na účely Vášho neskoršieho prístupu.

Pomocou súborov cookie môže naša webová lokalita získať prístup alebo informácie z Vášho prehliadača. Môže to byť informácia o vás, Vašich nastaveniach alebo o Vašom zariadení. Vo väčšine prípadov sa používajú na zabezpečenie fungovania webovej lokality podľa očakávaní. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo. Môžu Vám však ponúknuť osobnú skúsenosť na internete. Spoločnosť SCHMOLZ + BICKENBACH používa dva rôzne typy súborov cookie:

(1) Súbory cookie relácie (prechodné súbory cookie)

Prvý typ súborov cookie, ktoré používame, sú súbory cookie relácie (známe aj ako dočasné alebo prechodné súbory cookie). Tieto súbory cookie relácie sú uložené výlučne počas trvania používania našej webovej lokality a sú vymazané keď opustíte internet. Používané súbory cookie relácie slúžia výlučne na Vašu identifikáciu výlučne na základe jednej identifikácie relácie, pokým používate našu webovú lokalitu. Súbory cookie relácie sa na konci každej relácie vymažú. Súbory cookie relácie sa nepoužívaj na nič iné.

Tieto súbory sú nevyhnutné na fungovanie našej webovej lokality a nie je možné ich v našich systémoch deaktivovať. Tieto súbory cookie sú zvyčajne umiestnené iba ako reakcia na činnosti, ktoré vykonávate a ktoré zodpovedajú požadovaniu služby, ako napríklad úprava nastavení ochrany osobných údajov a ochrany súkromia, prihlásenie alebo vyplnenie formulárov. Nastavenia svojho prehliadača môžete upraviť a zablokovať tieto súbory cookie alebo nastaviť oznámenia. Je však možné, že v takomto prípade nebudú niektoré oblasti webovej lokality fungovať.

Súbory cookie relácie sa používajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Bez použitia týchto súborov cookie nie je možné z technického hľadiska ponúkať webovú lokalitu alebo Váš prístup a používanie webovej lokality. V 11. časti nájdete popis, ako môžete tieto súbory cookie vymazať.

(2) Permanentné súbory cookie (Google Analytics)

Používame aj súbory cookie tretej strany od spoločnosti Google Inc. („Google“) známe ako služba Google Analytics. Služba Google Analytics používa súbory cookie uložené v počítačoch používateľov a umožňuje analýzu Vášho používania webovej lokality. Umožňuje nám to optimalizovať našu webovú lokalitu pre používateľov, napríklad tým, že sa dozvieme, ktoré stránky sú obzvlášť zaujímavé, ktoré stránky potrebujú lepšie informácie, z akých zdrojov pochádza používateľ a ako dlho sa zdrží používateľ na našej webovej lokalite. Informácie o tom, ako používajú používatelia používaní túto webovú lokalitu, ktoré generuje súbor cookie, sa zvyčajne prenášajú na server Google v Spojených štátoch, kde sa aj ukladajú. Na tejto webovej lokalite bola aktivovaná anonymizácia IP, takže spoločnosť Google vopred skráti adresy IP používateľov v členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú signatármi Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Kompletná adresa IP sa prenáša a skracuje na server Google v Spojených štátoch len vo výnimočných prípadoch. Upozorňujeme preto, že spracúvanie údajov v rámci služby Google Analytics sa môže uskutočniť aj mimo rozsahu pôsobnosti právnych predpisov EÚ.

V mene sprostredkovateľa tejto webovej lokality použije spoločnosť Google tieto informácie na to, aby analyzovala to, ako využívajú používatelia webovú lokalitu, zostavila prehľady o aktivite na webovej lokalite a poskytla prevádzkovateľovi webovej lokality ďalšie služby súvisiace s používaním webovej lokality a internetu. Adresa IP prenášaná Vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics nebude kombinovaná s inými údajmi spoločnosti Google. Upozorňujeme, že súhlas s používaním služby Google Analytics je úplne dobrovoľný. Udelenie súhlasu nie je predpokladom na používanie našej webovej lokality.

Spoločnosť SCHMOLZ + BICKENBACH nastavila dobu uchovania súborov cookie pomocou služby Google Analytics na čo najkratšiu možnú dobu 14 mesiacov. Po uplynutí tohto obdobia sa údaje automaticky vymažú.

Spoločnosť SCHMOLZ + BICKENBACH uzatvorila zmluvu na používanie prostredníctvom služby Google Analytics. Používame službu Google Analytics iba s predchádzajúcim súhlasom, ktorý môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti (pozrite si 11. bod).

11. Súhlas a vymazanie alebo odvolanie v súvislosti so súbormi cookie

Táto časť vysvetľuje, ako môžete spravovať používanie súborov cookie a odvolať svoj súhlas s používaním služby Google Analytics.

(1) Služba Google Analytics

Službu Google Analytics používame iba s Vaším výslovným súhlasom. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Text súhlasu bol:

Áno, súhlasím s tým, pokým neodvolám takýto súhlas, že bude táto webová lokalita ukladať súbory cookie zo služby Google Analytics na mojom zariadení a že sa budú moje osobné údaje spracúvať v rozsahu vysvetlenom vo vyhlásení o ochrane osobných údajov. Toto vyhlásenie tiež opisuje, ako môžem uplatniť svoje právo na odvolanie. Tento súhlas sa poskytuje dobrovoľne a nie je predpokladom pre používanie tejto webovej lokality

Existujú dva spôsoby odvolania tohto súhlasu. Ak odvoláte súhlas, údaje, ktoré generuje súbor cookie a ktoré sa týkajú používania webovej lokality (vrátane Vašej adresy IP) nebudú zhromažďované ani odosielané spoločnosti Google.

 • Najprv si môžete stiahnuť a nainštalovať plugin prehliadača dostupný na nižšie uvedenom odkaze. Aktuálny odkaz je: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 • Prípadne môžete odvolať súhlas s umiestnením súborov cookie služby Google Analytics týmto postupom: Vymažte vyrovnávaciu pamäť a všetky súbory cookie v nastaveniach webového prehliadača a vo svojom prehliadači znovu načítajte našu lokalitu. V okne výberu nastavení súborov cookie vyberte možnosť „Nepoužívať službu Google Analytics“.

(2) Súbory cookie relácie

Ak nechcete používať žiadne súbory cookie relácie, môžete sami pomocou nastavení prehliadača spravovať používanie súborov cookie. Ak však deaktivujete súbory cookie, nebudete môcť používať niektoré časti webovej lokality.

12. Odkazy na Mapy Google, YouTube a LinkedIn

Naša webová lokalita Vám ponúka možnosť navštíviť obsah spoločnosti SCHMOLZ + BICKENBACH na sociálnych sieťach (YouTube a LinkedIn) a plánovať trasy prostredníctvom služby Mapy Google. Naša webová lokalita ponúka tieto služby iba ako externé odkazy. Preto tieto spoločnosti nebudú spracúvať Vaše údaje, pokiaľ a kým nekliknete na integrovanú grafiku. Následne budete presmerovaní na lokalitu príslušného poskytovateľa. Ak nechcete, aby vyššie uvedení poskytovatelia získali Vaše údaje, nekliknite na grafiku.

Trenčianske Stankovce, 25. mája 2018